Till navigation Till innehåll (s)

Socialkontoret

Socialkontoret arbetar med de frågor som socialnämnden har ansvar för. Kontorets arbete styrs av olika lagar.

Socialnämnden har ansvar för:

 • Individ- och familjeomsorg. Här ingår ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård samt missbruksvård.
 • Socialpsykiatri.
 • LSS för personer där funktionshindret beror på problem med missbruk och/eller vissa psykiska sjukdomar.
 • Introduktion av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn.
 • Förebyggande arbete för barn och ungdom.
 • Budgetrådgivning och skuldsanering.
 • Familjerådgivning.
 • Konsumentvägledning.
 • Samordning av kommunens kvinnofridsarbete.

Lagar som styr arbetet

Arbetet styrs av flera lagar. De viktigaste lagarna är:

 • Socialtjänstlagen, SoL
 • Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.
 • Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Socialkontorets avdelningar

Socialkontoret består av tre avdelningar. Kontoret har cirka 180 personer anställda.

Avdelningen för vuxna

Avdelningen för vuxna sköter ekonomiskt bistånd och har hand om introduktion till flyktingar. Avdelningen arbetar också med frågor om missbruk och med socialpsykiatri. För det arbetet finns en myndighetsenhet samt utförarenheterna Sollentuna beroendemottagning och socialpsykiatriska enheten. Åkerbo stödboende hör också till avdelningen.

Kontakt, avdelningen för vuxna

 • Telefon: 08-579 210 00
 • Faxnummer, vuxenenheten: 08-96 23 28

Avdelningen för barn och unga

Avdelningen barn och unga har tre enheter. I utredningsenheten ingår mottagningen samt barn- och ungdomsenheten. I placeringsenheten arbetar man med frågor om familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Den förebyggande enheten har bland annat ansvar för serveringstillstånd, ungdomsmottagningen och föräldrastöd i Sollentuna. Här ingår också enheten för barnstöd samt Jourhems- och familjehemspoolen. Den senare verksamheten är gemensam för flera kommuner.

Kontakt, avdelningen för barn och unga

 • Telefon: 08-579 210 00
 • Faxnummer, avdelningen för barn och unga: 08-623 10 77 

Avdelningen för stöd och utveckling

I avdelningen för stöd och utveckling ingår nämndkansliet och olika typer av service inom avdelningen. Avdelningen arbetar också med budget- och skuldrådgivning.

Förvaltningschef är Elisabeth Bengtsson

Mer läsning för dig