Till navigation Till innehåll (s)
Jobba i Sollentuna

Personalpolicy

Vi har tagit fram en personalpolicy som beskriver våra värderingar och förhållningssätt. Den ska vi leva efter på alla kommunens arbetsplatser. Våra kärnvärden är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande.

Det gemensamma uppdraget

Sollentuna kommun växer och utvecklas. Våra invånare vill bland annat bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla till jobbet, ha förskoleplats, gå i skolan, få vård eller omsorg. De vill att vi erbjuder tjänster med god service och högsta kvalitet. Vi arbetar utifrån de politiska uppdragen, målinriktat med fokus på resultat, kvalitet och utveckling. Allt för att uppfylla invånarnas behov och omvärldens krav.

Ledarskap

Gott ledarskap inspirerar till lärande och utveckling genom att tydligt ange inriktningen. Goda ledare ska också vara förebilder. Våra ledare inspirerar, uppmuntrar och utmanar. De skapar förutsättningar för att nå det gemensamma målet.

Medarbetarskap

Allas bidrag är viktigt. Det goda medarbetarskapet innebär att bidra till att fastställda mål uppnås och att verksamheten utvecklas. Varje medarbetare använder sin rätt till delaktighet och inflytande för att förbättra verksamheten. Alla tar ansvar för sitt eget arbete, för att inhämta information och för sitt förhållningssätt till andra.

Arbetsmiljö och hälsa

Tillsammans skapar vi den goda arbetsplatsen. Vi strävar efter en god arbetsmiljö och ett klimat som kännetecknas av öppenhet och respekt. Det ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Verksamhetens organisation, uppdrag och mål är tydliga och välkända. På så sätt säkerställer vi att arbetet utförs på ett effektivt sätt så att vi kan nå våra mål.

Delaktighet och samverkan

Tillsammans skapar vi en väl fungerande verksamhet. Dialogen är grunden för delaktighet och är allas ansvar. Genom inflytande bidra vi alla till resultat och utveckling. Det skapar trivsel och arbetsglädje och bidrar till en god kvalitet i våra verksamheter.

Jämställdhet och mångfald

Mångfald ger möjligheter. Människor med olika perspektiv och erfarenheter bidrar till utveckling, kreativitet och ett gott arbetsklimat. Som medarbetare är du ansvarig för att bemöta alla med respekt och ha ett öppet sinne för andras perspektiv. Våra chefer ska vara goda förebild när det gäller jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

Utveckling och nytänkande

Tillsammans antar vi utmaningarna. Här har alla möjlighet att utveckla sin kompetens och bidra till förbättringar. Omvärldsbevakning och utvärdering är ett naturligt inslag i att utveckla vårt arbete. Rörlighet mellan arbetsplatserna ses som positivt då det tillför lärande.

Lönepolitik

Vår lönepolitik bidrar till att vi kan rekrytera, behålla och utveckla våra medarbetare. Lönen är individuell och differentierad. Den grundas på resultatet av vårt arbete och våra lönekriterier i form av kärnvärden.

Mer läsning för dig