Till navigation Till innehåll (s)

Anmälan kompostering av matavfall

Om du vill kompostera ditt matavfall måste du skicka en anmälan till avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Detta gäller oavsett vilken metod för kompostering du använder dig av.

Kompostering är ett sätt att återanvända näringsämnen från ditt organiska hushållsavfall. Du kan använda det till att förbättra jorden i trädgården. Om du själv vill kompostera ditt matavfall istället för att lämna det till kommunens insamling, så måste du enligt miljöbalken anmäla det till avdelningen för miljö- och hälsoskydd som är lokal tillsynsmyndighet i Sollentuna kommun. 

Syftet med anmälan och kraven är att minska risken för problem med råttor och lukt.

Om du ska kompostera matavfall ska detta ske i en sluten kompost. Den bör vara isolerad för att fungera under vår, höst och vinter. Behållaren måste vara skadedjurssäker med väggar, lock och botten (nätbotten godtas), inga glipor får vara större än 5 mm.

Anmälan kompostering med Bokashi

Du ska alltid anmäla till avdelningen för miljö- och hälsoskydd om du komposterar ditt matavfall. Detta gäller även om kompostering ska ske genom Bokashi. Bokashi är en metod för att kompostera sitt matavfall. Matavfallet komposteras först inomhus, i en hink tillsammans med ett strö (mikroorganismer), för att sedan grävas ner och efterkomposteras utomhus i t.ex. trädgårdslandet.

Om du väljer att kompostera genom Bokashi ska du även beskriva efterföljande komposteringssteg och omhändertagande av matavfallet. Du ska även redovisa hur matavfallet tas om hand på vintern.

E-tjänst för anmälan av kompostering

Du får betala en avgift för handläggningen

En avgift tas ut för handläggning av kompostanmälan enligt gällande taxa.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall bör komposteras eller flisas på den egna fastigheten, om det kan ske på sådant sätt att risk för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Om det inte kan göras ska trädgårdsavfall lämnas på någon av SÖRABs återvinningscentraler för återvinning, eller hämtning ske vid fastighet genom att kontakta SEOM (Sollentuna energi och miljö).

Det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall i naturen.

Öppen eldning av trädgårdsavfall inom tättbebyggt område ska undvikas. I Sverige började en ny avfallsförordning gälla den 1 januari 2024 som innebär att det är förbjudet att elda trädgårdsavfall. I kommunen pågår arbete med att anpassa lokala föreskrifter så att de överensstämmer med de nya bestämmelserna.

Eftersom bestämmelserna är så pass nya kommer kommunen använda samma bestämmelser som tidigare år vad gäller majbrasor. För egen eldning av trädgårdsavfall gäller att det fortsättningsvis ska undvikas och i första hand komposteras eller omhändertas i en avfallsanläggning.

Återvinningscentraler, SÖRAB

Så kan du hantera ditt  trädgårdsavfall, SEOM

I Sollentuna gäller trivseleldning

Mer läsning för dig