Till navigation Till innehåll (s)

Trädfällning på kommunal mark

Kommunen är mycket restriktiv då det gäller fällning av kommunens träd. Detta då träden fyller en rad mycket viktiga funktioner i vår närmiljö.

Trädens värden

Träd ger oss ett bra mikroklimat genom att ge lä och genom att de utjämnar temperaturtoppar. De renar vår luft genom att binda damm och partiklar och de producerar vårt syre.

Eftersom vi bor i ett tättbebyggt område är de träd vi har även mycket viktiga för den biologiska mångfalden. Såväl växter som djur är beroende av de stora träden som livsmiljö och för näring. Träden skapar en grön infrastruktur för insekter och djur för att ta sig mellan olika områden. Träden är ett arkitektoniskt element som ger höjd och karaktär åt våra gaturum och närmiljöer, visar på årstidernas växlingar och har positiva effekter för den psykiska hälsan. 

I vilka fall är det inte aktuellt att fälla träd?

När det gäller friska träd som växt upp med en lämplig täthet i beståndet är fällning inte befogad. Kommunen är mycket restriktiv då det gäller fällning av tall, lärk och ädellövträd samt al.

Vi undviker alltid att fälla alla träd inom ett område, det är alltid frågan om gallringar. Ett kalhugget område invaderas av sly och blir inom några år i det närmaste otillgängligt för friluftsliv. Förfrågan om fällning med hänsyn till önskan om sjöutsikt, nedblåsande löv och barr eller att kommunens träd skuggar bifalls/beaktas aldrig. All fällning som sker på natur och parkmark ska gynna allmänhetens intressen.

Döda träd

Att ett stående träd är dött är inget skäl för fällning. Döda träd kan vara värdefulla levnadsmiljöer för andra arter och är därför viktiga för den biologiska mångfalden, något som kommunen månar om. Beslut om trädfällning för ett dött träd fattas utifrån platsens förutsättningar och om trädet utgör en risk för skada av person eller egendom. Där möjlighet finns lämnas ofta så kallade högstubbar på 25 meters höjd.

Wikipedia om högstubbar

Toppkapning

Kommunen utför aldrig toppkapning av höga välväxta träd. Detta ger på sikt riskträd med osäkra greninfästningar och rötskador. Dessutom svarar träden nästan alltid med en mängd nya skott från kapningsstället och inom några år har man ett tätare träd än vad som var fallet från början. Samtidigt som man förstör trädets naturliga växtsätt skapar man ett träd som kräver kontinuerligt underhåll och skötsel.

I vilka fall kan trädfällning vara aktuell?

Ibland kan träden ha växt upp alltför tätt så att de konkurrerar med varandra om luft och ljus. Fällning kan då vara aktuellt för inträngande arter som asp, björk, sälg och gran, om den konkurrerar med andra stora träd som tallar och ekar. Bedömning görs utifrån platsens naturvärden och karaktär. Fällning av sjuka eller skadade träd som bedöms vara eller kunna utvecklas till riskträd.

Har du önskemål om trädfällning på kommunal mark?

Skicka ett mejl till kontaktcenter@sollentuna.se där du beskriver trädet, platsen och en motivering till fällningen. Kontakta även dina grannar så det råder samsyn om en ev. trädfällning.

Mer läsning för dig