Till navigation Till innehåll (s)

Kvalitet och utveckling

Kvalitetsarbetet är en viktig del av vardagen. Genom att utmana oss själva, ta tillvara återkoppling från invånare och medarbetare och lyfta fram goda föredömen bygger vi en bättre verksamhet. Vi vill bli lite bättre varje dag!

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att ständigt planera, följa upp och förbättra verksamheten. Vi gör det på ett metodiskt sätt och vi tar hänsyn till de krav, mål och riktlinjer som finns.

Sollentuna kommun arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete enligt en cyklisk styrprocess. Genom planering, uppföljning och analys samt åtgärder sker arbetet med fokus på utveckling och ständig förbättring. Åtgärder utifrån analys av avvikelser ligger till grund för vår fortsatta planering.

Sollentunas styrmodell

Planerings- och uppföljningsprocesserna av budget och verksamhet ger en grundstruktur för det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån den bestämmer alla nämnder och verksamheter hur arbetet med att fortlöpande utveckla och kvalitetssäkra verksamheten ska gå till. Vår vision, styrning och kvalitetsarbete bildar den helhet som ger goda resultat!

Mer läsning för dig