Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna kommuns nämnder

Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen och flera nämnder. Överförmyndarnämnden är en nämnd som är gemensam för flera kommuner.

En nämnd består av politiker. De arbetar med nämndens frågor i fokus, för att verksamheten ska nå de mål kommunfullmäktige har satt upp.

Nämndens politiker representerar kommunens partier, med samma fördelning som i kommunfullmäktige.

Nämnder utvärderar och följer upp kvaliteten i sina respektive verksamheter. De ser till helheten inom sina ansvarsområden och gör prioriteringar. Flera av nämnderna beställer eller upphandlar tjänster.  Syftet är att få bäst kvalitet till lägsta pris oavsett om det är från en kommunal eller en privat utförare. Därför drivs delar av verksamheten inom till exempel äldreomsorg i privat regi.

Nämnderna sammanträder ungefär en gång i månaden. 

Frågor om nämndens verksamhet, sammanträden och protokoll besvaras av nämndens nämndsekreterare.

Nämnderna

 • Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

  Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, för utbildning i svenska för invandrare och för arbetsmarknadsfrågor.

 • Kultur- och fritidsnämnden

  Kultur- och fritidsnämnden arbetar med frågor som rör kultur, fritid och idrott. Den har ett särskilt fokus på barn och ungdomar.

 • Miljö- och klimatnämnden

  Miljö- och klimatnämnden utövar tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken och ett antal speciallagar inom området. Nämnden ansvarar även för att planera och samordna det övergripande arbetet med att minska kommunens...

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för hur kommunens mark och vattenområden ska planeras och användas med stöd i kommunens översiktsplan och detaljplaner.

 • Socialnämnden

  Socialnämnden har bland annat ansvar för frågor som rör ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård och missbruksvård. Nämnden har också ansvar för många andra frågor, till exempel:

 • Utbildningsnämnden

  Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt det kommunala aktivitetsansvaret.

 • Valnämnden

  Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val, val till EU-parlamentet och eventuella folkomröstningar i kommunen. Valnämnden utför de uppgifter som en lokal valmyndighet ska göra enligt vallagen och övriga valförfattningar.

 • Vård- och omsorgsnämnden

  Vård- och omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för stöd, service och omvårdnad till äldre och till personer som har funktionsnedsättning.

 • Överförmyndarnämnden

  I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Den ska se till att personer som inte kan bevaka sin rätt, ta hand om sin egendom eller sig själv inte ska behandlas orättvist, vare sig ekonomiskt eller...