Till navigation Till innehåll (s)

Aktuella mark- och vägarbeten

Här ser du vilka arbeten vi jobbar med just nu. Vi ansvarar inte för alla vägar i Sollentuna. Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna och järnvägen som går genom kommunen.

De vägar som staten ansvarar för är E4, Förbifart Stockholm, Rotebroleden (väg 267), Häggviksleden/Norrortsleden (väg 265) samt Danderydsvägen (väg 262) och Ostkustbanan.

Höga vattenflöden i Sollentuna

I Sollentuna är vattenflödena just nu mycket över det normala. Orsaken är snösmältning, nederbörd och tjäle i marken.

Kommunen samarbetar med andra kommuner och myndigheter för att utföra tillfälliga åtgärder kring sjöar och vattendrag. Syftet är att på bästa sätt justera vattenflöden och sprida information om läget.

Vid Brunkebergsåsen i höjd med Norrvikens IP står delar av vägen under vatten på grund av höga nivåer i sjön Norrviken.

Under fredagen 23 februari höjs vägen 0,5 meter på en sträcka på 100 meter. Under vägen läggs rör för att leda vattnet ut i sjön. Arbetet beräknas vara klart natten till lördag. Den tillfälliga vägen kommer endast ha ett körfält öppet.

Under helgen kommer parkeringar vid sjösportcenter och Norrvikens IP vara begränsade.

Under våren och sommaren kommer vägsträcka på Brunkebergsåsen förbi Norrvikens IP att höjas och byggas om samtidigt som parkeringsplatserna kring sjösportcentret och Norrvikens IP byggs ut.

Nytt övergångsställe vid Helenelundsskolan

Fram till början på mars är det fortsatt begränsad framkomlighet på Sollentunavägen vid Helenelundsskolan. Vi gör övergångsstället vid Helenelundsskolan säkrare.

Begränsad framkomlighet på Bagarbyvägen

SEOM, Sollentuna Energi & Miljö AB, lägger ned fjärrvärmeledningar längs Bagarbyvägen. Arbetet på platsen pågår till maj 2024.

Tillfälliga trafiklösningar vid korsningen Bygdevägen leder till köbildning. Framförallt under rusningstid kan det bli kö.

Trafiksignalerna är inställda för att säkerställa att så många fordon som möjligt kommer över när signalen slår om till grönt ljus.

Vi vill påminna trafikanter att signalerna fungerar även om de ger rött ljus under en längre period. Om signalen är ur funktion kommer de blinka gult alternativt vara helt släckta. Vi rekommenderar trafikanter att välja en annan väg om möjligt, framförallt mellan kl 07.00-09.00 och 15.00-18.00.

Planerade asfalteringsarbeten i Sollentuna

Pågående projekt, SEOM

Aktuella vägarbeten, Trafikverket

Tvärbanan till Helenelund

 • Bara ett körfält på Brunkebergsåsen

  På Brunkebergsåsen finns det bara ett körfält på grund av översvämning av vägen. Tillfälligt trafikljus reglerar trafiken.

  Startdatum: 2024-02-23
  Slutdatum: 2024-03-01
 • Ett körfält på Tellusvägen är avstängt

  I samband med ett VA-arbete kommer ena körfältet på Tellusvägen vara avstängt för fordonstrafik. Det innebär även att gående, cyklister och fordon behöver dela på det kvarvarande övergångsstället.

  Startdatum: 2023-12-04
  Slutdatum: 2024-03-31
 • Del av Åkervägen kommer att stängas av för fordonstrafik

  I samband med bytet av en ventil kommer en del av Åkervägen, i höjd med nummer 43C, stängas av för fordonstrafik. Bilister uppmanas att välja en annan väg vid genomfart.

  Startdatum: 2024-02-19
  Slutdatum: 2024-02-23
 • Schakt längs Vasavägen, Lundströms väg och Solgårdsvägen

  Schakt för att förstärka elnätet på Vasavägen, Lundströms väg och Solgårdsvägen. Schakten kommer att delas upp i etapper på ca 250-300 meter.

  Startdatum: 2023-09-25
  Slutdatum: 2024-02-29
 • Arbete med fjärrvärme påverkar trafiken på Bagarbyvägen

  Sollentuna Energi & Miljö AB, SEOM, utvecklar och bygger ut fjärrvärmenätet i Sollentuna. Just nu påverkar det framkomligheten utmed Bagarbyvägen och Bygdevägen i Tureberg.

  Startdatum: 2022-12-04
  Slutdatum: 2024-05-05
 • Begränsad framkomlighet längs Skälbyvägen

  Ett av körfälten på Skälbyvägen kommer att stängas av i etapper. Trafiken kommer under dessa perioder att slussas förbi arbetet med hjälp av flaggvakter.

  Startdatum: 2024-02-12
  Slutdatum: 2024-02-16
 • En del av Engelbrekts väg stängs av

   I samband med ett akut fjärrvärmearbete kommer en del av Engelbrekts väg stängas av.  Trottoaren kommer tillfälligt användas för busstrafik.

  Startdatum: 2024-02-08
  Slutdatum: 2024-02-16
 • En tillfällig väg kommer att anläggas vid Sollentunavallen

  En läktare på Sollentunavallen ska byggas om. I samband med arbetet kommer en tillfällig väg till arbetet att anläggas från Arenavägen.

  Startdatum: 2023-10-09
  Slutdatum: 2024-03-29
 • Bygatan stängs av

  På Bygatan vid restaurangen kommer gatan att stängas av under ca 10-12 veckor för schaktning av fjärrvärmeledning.

  Startdatum: 2023-03-24
  Slutdatum: 2024-02-29
 • Gång- och cykelbanan vid Rudbecks väg stängs av

  I samband med fjärrvärmearbete kommer gång- och cykelbanan att stängas av vid Rudbecks väg. Gående och cyklister hänvisas till tillfällig gång- och cykelbana.

  Startdatum: 2024-01-08
  Slutdatum: 2024-01-22
 • Rondellen i korsningen Malmvägen/Turebergsleden plockas bort

  Arbetet med utvecklingen av Turebergsleden till en stadsgata fortsätter. I den kommande etappen kommer rondellen i korsningen Malmvägen/Turebergsleden plockas bort.

  Startdatum: 2024-01-08
  Slutdatum: 2024-07-12
 • Körfält avstängt på Bagarbyvägen

  Ett körfält är avstängt på Bagarbyvägen mellan Häggviksrondellen och rondellen vid Mossvägen. En ny tillfällig väg till handelsplatsen har öppnats.

  Startdatum: 2023-06-19
  Slutdatum: 2024-02-29
 • Försenad öppning av gång- och cykelbana

  Den planerade öppningen av gång- och cykelvägen på Sollentunavägen är försenad till vecka 7 2024. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till Kungsvägen.

  Startdatum: 2023-04-10
  Slutdatum: 2024-06-30
 • Väg till Stallbacken stängs av för trafik

  VA-arbetet vid Edsbergs slott fortsätter och under nästa etapp kommer en av vägarna upp till Stallbacken att stängas av för trafik. Trafik hänvisas istället till att använda parkeringen och infarten längre bort på Landsnoravägen för...

  Startdatum: 2023-12-04
  Slutdatum: 2024-06-14
 • Begränsad framkomlighet för cyklister på Landsnoravägen

  I samband med en ledningsdragning för el och fiber längs med gång- och cykelbanan vid Landsnoravägen/Bergendal kommer det vara begränsad framkomlighet för cyklister.

  Startdatum: 2023-12-11
  Slutdatum: 2024-02-22
 • Åtgärder för att höja trafiksäkerheten på Eriksbergsvägen

  På Eriksbergsvägen kommer arbete med att höja trafiksäkerheten ske. Under arbetet kommer ett tillfälligt övergångsställe att sättas upp. Gående och cyklister ombeds följa skyltningen på platsen.

  Startdatum: 2023-11-27
  Slutdatum: 2024-02-29
 • Arbete för säkrare övergångsställe vid Helenelundsskolan

  På Sollentunavägen, intill Helenelundsskolan, pågår ett vägarbete för att trafiksäkra övergångsstället över Sollentunavägen. Arbetet kommer ske i två etapper och fordonstrafiken på platsen kommer att styras av tillfälliga signaler.

  Startdatum: 2023-10-16
  Slutdatum: 2024-03-03
 • Grävarbete utmed Sollentunaholmsvägen

  Norrvattens ledningsarbete i Rotebro fortsätter. Nästa etapp sträcker sig längs med Sollentunaholmsvägen.

  Startdatum: 2023-10-16
  Slutdatum: 2024-04-30
 • Framkomligheten på Granvägen och Parkvägen påverkas

  I samband med anläggandet av en ny dagvattenledning på Granvägen och Parkvägen kommer framkomligheten för fordon att påverkas.

  Startdatum: 2023-10-02
  Slutdatum: 2024-05-31
 • Ett körfält på Kastellgränd stängs av

  Avstängning av ett körfält på Kastellgränd, på grund av schaktarbete. Gående och cyklister hänvisas till andra sidan.

  Startdatum: 2022-09-21
  Slutdatum: 2024-03-31
 • Trafiken på Rådanvägen/Sollentunavägen berörs av bygge

  I samband med byggnationen av en ny paddelhall vid korsningen Rådanvägen/Sollentunavägen kommer gång- och cykelbanan på södra sidan av Rådanvägen att stängas av. Även övergångsstället vid cirkulationsplatsen Sollentunavägen/Rådanvägen...

  Startdatum: 2023-06-07
  Slutdatum: 2024-04-30
 • Gång- och cykelväg mellan Kista Helenelund har flyttats

  Den tillfälliga omläggningen är en del i arbetet med att förbereda för Tvärbanan till Helenelund som beräknas öppna hösten 2025.

  Startdatum: 2022-10-10
  Slutdatum: 2024-08-15