Till navigation Till innehåll (s)
Centrala Sollentuna

Åtgärdsprogram mot buller

Sollentuna har arbetat fram ett åtgärdsprogram för att minska bullret i kommunen. Ambitionen är att uppnå hälsosamma boende- och skolmiljöer samt att utveckla grönområden som ger en möjlighet till lugn och ro i den växande, stadsliknande miljön.

Sollentuna är en bullerutsatt kommun och de främsta störningskällorna kommer från vägar, tåg och flyg. Åtgärdsprogrammet beskriver bullerutbredningen i kommunen och vilka åtgärder kommunen arbetar med för att minska bullret.

Bullerminskning 

Åtgärdsprogrammet mot buller antogs av kommunfullmäktige 2018. Programmet beskriver hur kommunen arbetar kort- och långsiktigt med att minska bullret. Bland annat genom att arbeta aktivt i stadsplaneringen för att minska bullret redan vid planeringen av nya bostäder och vägar i kommunen. Det kan handla om bullerskyddsåtgärder i fasader och genom plank eller bullervall, sänkta hastigheter och tystare vägbeläggningar.

Långsiktiga mål mot buller

De långsiktiga målen i åtgärdsprogrammet är att uppnå hälsosamma boende- och skolmiljöer samt att arbeta för att utveckla park- och rekreationsområden som ger en möjlighet till lugn och ro i den växande stadsliknande miljön. De långsiktiga målen och åtgärderna för minskat buller ska genomföras under programperioden 2018 – 2023.

Sollentuna är en integrerad del av stockholmsregionen vilket innebär att bullerfrågan inte är en enskild angelägenhet för kommunen, utan behöver lösas tillsammans med de trafikaktörer som ansvarar och driver väg- och tågtrafiken genom kommunen. Trafikverket ser positivt på en fortsatt dialog i arbetet med bullerdämpande åtgärder utöver de specifika åtgärder som finns beskrivna i åtgärdsprogrammet.

Du hittar åtgärdsprogrammet mot buller som en bilaga på denna sida tillsammans med olika bullerstudier och bullerkartläggningar som har genomförts i kommunen.

Buller och ljudmiljö

Mer läsning för dig