Till navigation Till innehåll (s)
17 mål för Agenda 2030

Agenda 2030 - för hållbar utveckling

Våra övergripande mål utgår från Agenda 2030. Det är 17 mål som FNs medlemsstater har formulerat. Tillsammans ska målen leda till en hållbar värld, såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt.

Sollentuna kommun har alltid arbetat för att åstadkomma ett långsiktigt hållbart samhälle – det är en del av kommunens uppdrag och dagliga arbete. Tack vare Agenda 2030 har kommunen samma mål som andra kommuner och som alla FNs medlemsstater. 

Sollentunas kommunfullmäktige har fattat beslut om en policy för arbetet med Agenda 2030. Alla nämnder och förvaltningar samt kommunens bolag är delaktiga i arbetet med att uppfylla målen och att skapa ett Sollentuna som är hållbart på lång sikt.

Extra fokus på sju mål

Sollentuna kommun har valt att fokusera extra på sju mål, där vi har störst möjlighet att påverka utvecklingen.

  • Mål 3 God hälsa och välbefinnande.
  • Mål 10 Minskad ojämlikhet.
  • Mål 11 Hållbara städer och samhällen.
  • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.
  • Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.
  • Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.
  • Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Kommunen arbetar för att den egna verksamheten ska uppfylla målen och att underlätta för invånare och näringsliv att bidra till arbetet med hållbarhet.

I policyn för Agenda 2030 kan man läsa vilka nämnder som är kopplade till vilka mål och hur de prioriterade målen har valts ut.

Policy för Agenda 2030 i Sollentuna författningssamling

Årlig redovisning

Varje år från 2021 gör kommunen en sammanställning av arbetet med Agenda 2030.  Det går också att jämföra Sollentuna med andra kommuner i den stora databasen Kolada.

Jämför Sollentunas resultat för Agenda 2030 i Kolada

Mer läsning för dig