Till navigation Till innehåll (s)

Ovårdade tomter och byggnader

Du som äger en tomt eller en byggnad är skyldig att se till att den är i ett vårdat skick.

Byggnader ska underhållas och tomter ska skötas. Detta gäller både obebyggda och bebyggda tomter. Dessa krav ställs enligt plan- och bygglagen (PBL).

Denna skyldighet syftar till att minska risken för olyckor och se till att olägenheter inte uppkommer för trafik eller människor. Samhällsbyggnadsnämnden i Sollentuna kommun är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägaren håller sina byggnader, byggnadsverk och tomter i vårdat skick.

Ovårdade tomter

Tomter ska skötas så att risken för olyckor begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer. Skräpiga tomter fyllda med diverse föremål (upplag) som exempelvis gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial eller skrot är att betrakta som ovårdat. Det kan också vara in- och utfarter från tomter som upplevs som en trafikfara. Häckar och annan växtlighet får inte växa så att den skymmer sikten vid utfarter och korsningar.

Läs mer om bestämmelser för häckar och buskage

Samhällsbyggnadsnämnden kan förelägga ägaren att vidta de åtgärder som behövs för att röja på tomten. Förelägganden kan förenas med mycket höga viten. Vite är en avgift, en sorts böter, som tilldelas om du inte följer det föreläggande som samhällsbyggnadsnämnden bestämt.

På Boverkets hemsida kan du läsa om exempel på vad som kan anses vara ovårdad tomt.

Privata träd

En vanlig fråga är vad som gäller för träd på grannens tomt, eller rötter, som växer in på den egna tomten eller som på något annat sätt skapar problem. Det bästa är att tala med den det berör och försöka komma överens. Om det inte fungerar kan man diskutera med en jurist om vilka möjligheter som finns. Kommunen ingriper inte i sådana ärenden eftersom det är en civilrättslig sak.

I Jordabalken 3 kap 2 § anges vilka rättigheter du har som granne om en rot eller gren tränger in på din fastighet från en grannes fastighet.

Ovårdade byggnader

Ägaren av ett byggnadsverk är skyldig att underhålla byggnadsverket och hålla det i vårdat skick så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras.

Det finns en skyldighet att hålla sin byggnad hel och ordnad. Detta innebär bland annat att renovering och underhåll ska anpassas till områdets karaktär och byggnadens kulturhistoriska, historiska eller miljömässiga värde. Skyldigheten gäller oavsett om du bor på fastigheten eller någon annanstans.

Om en fastighet är illa skött kan det bli påföljder för dig som fastighetsägare. Samhällsbyggnadsnämnden kan förelägga ägaren att vidta de åtgärder som behövs för att laga eller reparera huset. I de fall huset skulle vara väldigt skadat kan samhällsbyggnadsnämnden besluta om förbud att använda det eller att det måste rivas.

På Boverkets hemsida kan du läsa exempel på vad som kan anses vara en ovårdad byggnad.

Anmälan och frågor

Hör av dig till kommunens kontaktcenter om du har frågor eller om du vill anmäla en ovårdad tomt eller byggnad. Bifoga gärna fotografier om du använder e-post eller skickar brev. Tänk på att fotografier och andra handlingar du skickar in blir offentlig handling.

Ring om du vill vara anonym

Kom ihåg att alla handlingar du skickar in till kommunen blir en offentlig handling, även e-post. Du kan välja att vara anonym när du ringer in till kommunen.

Mer läsning för dig