Till navigation Till innehåll (s)

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Du som fastighetsägare ska regelbundet kontrollera funktionen av ditt ventilationssystem (OVK). Detta för att säkerställa att inomhusklimat är gott för de som vistas i din fastighet.

En kontroll av ventilationen ska också göras innan ett system börjar användas eller om ett befintligt system byggs om. Detta gäller inte för en- eller tvåbostadshus. Alla andra byggnader ska kontrolleras regelbundet. Beroende på typ av byggnad och ventilationssystem finns följande intervaller:

  • Vart tredje år: Vart tredje år: förskolor, skolor, fritidshem och vårdlokaler oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorshus och dylikt, FT- och FTX-ventilation
  • Vart sjätte år: Flerbostadshus, kontorshus och dylikt, F-, Fx- och S-ventilation

Kontrollen ska göras av en sakkunnig som har godkänd behörighet. En lista på kontrollanter finns på Boverkets webbplats.

Sök certifierade kontrollanter

Ett protokoll från kontrollen ska skickas till bygglovsenheten. Om det finns anmärkningar ska du som ägare snarast möjligt rätta till påtalade brister. Detta inom sex månader från besiktningen. Sedan ska du skicka in ett godkänt protokoll från ombesiktningen. Intyg över genomförd besiktning ska sättas upp på en väl synlig plats i byggnaden.

Kontroll av buller 

Buller från ventilation ska kontrolleras. Det gäller både inomhus och utomhus. När nya anläggningar kontrolleras ska ljudnivån alltid mätas. Vid återkommande kontroller ska ljudet mätas om det bedöms vara störande.

Ljudnivåer inomhus

Ljudnivåer utomhus

OVK utförs enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 25 §).

Mer läsning för dig