Till navigation Till innehåll (s)

Vattentjänstplan

Sollentuna kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan. Förslaget var utställt för granskning under perioden 4 september till 6 oktober. Ett tidigare förslag av vattentjänstplanen var ute på samråd under våren 2023.

Anledningen till framtagandet av vattentjänstplanen är lagändringar (i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster) som trädde i kraft 1 januari i år.

Lagändringen kräver att alla kommuner ska ta fram en vattentjänstplan och hålla den aktuell. Föreslagen vattentjänstplan bygger på kommunens tidigare planer och arbeten inom området och innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Vattentjänstplanen redogör också för vilka åtgärder som behöver vidtas för att upprätthålla vattentjänsterna långsiktigt och vid en ökad belastning på grund av skyfall.