Till navigation Till innehåll (s)

Familjehem

Många barn och ungdomar kan av olika skäl inte bo hos sina föräldrar. Det kan finnas flera orsaker till att barnet behöver flytta till en annan familj.

Varför placeras barn i familjehem?

Det kan bero på att:

 • föräldrarna har problem med missbruk eller sjukdom och kan inte ge barnet det stöd det behöver
 • den unges eget beteende med exempelvis missbruk eller lagöverträdelser som gör att hen behöver byta miljö.

En placering i familjehem sker oftast med de biologiska föräldrarnas samtycke och enligt socialtjänstlagen (SoL). Det händer också att barn och unga omhändertas mot föräldrarnas vilja med stöd av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Vart vänder jag mig om jag behöver stöd i form av ett familjehem?

Det är socialnämndens socialutskott som beslutar om ett barn eller ungdom ska få vård i ett familjehem. Först gör socialsekreteraren på socialkontorets avdelning för barn och unga en utredning av barnets behov enligt socialtjänstlagen.

Är du intresserad av att bli familjehem?

Om du är intresserad av att bli familjehem vänder du dig till Familjepoolen. Du och din familj får då träffa personalen för information om vad ett uppdrag kan innebära.

Så här går det till

 • Du lämnar en intresseanmälan och namn på referenter.
 • Familjepoolen gör registerkontroll hos polis, socialtjänst, försäkringskassa och kronofogde och ringer upp referenter.
 • Därefter gör Familjepoolen ett besök hemma hos er.
 • Familjepoolen presenterar din familj (anonymt) på sin interna hemsida, enbart för anslutna kommuner.

Kontaktuppgifter

Du kan ringa till Familjepoolen via kommunens växel, tel. 08-579 210 00. Du kan även vända dig till placeringsenheten vid socialkontorets avdelning för barn och unga.

Till Familjepoolens webbplats 

När ett barn behöver ett familjehem

När socialkontoret har ett barn som behöver ett familjehem samråder vi med Familjepoolen och får förslag på en familj som kan vara lämplig för barnet.

För att du ska få uppdraget som familjehem gör socialkontoret först en utredning av dig. Det är en familjehemskonsulent på socialkontorets placeringsenhet som gör den. Det innebär att du och din familj träffar konsulenten för samtal. Ni träffas flera gånger, också hemma hos er.

Efter att intervjun har tolkats och du har fått ta del av resultatet, träffar du barnets föräldrar och barnets socialsekreterare för att gå igenom vad uppdraget ska innehålla.

Det är sedan socialnämndens socialutskott som beslutar om att placera barnet i familjehem hos er.

Familjehemmet är en av fler i ett team kring barnet

Som familjehemsförälder är du en del i ett team kring ett placerat barn och har i de flesta fall många samarbetspartners: barnets föräldrar och släktingar, handläggare på socialtjänsten och ibland på barnpsykiatrisk mottagning eller BUP samt lärare och personal på skola eller i barnomsorg.

En viktig uppgift för familjehemsföräldrarna är att stödja barnets relation till sin biologiska familj. Det kan till exempel innebära att ni hjälper barnet/ungdomen att träffa sina föräldrar och övrigt nätverk. För barnet är det oerhört viktigt att kontakten med ursprungsfamiljen kan upprätthållas och ibland kan denna kontakt vara avgörande för om en placering går bra.

Vilken ersättning får du som familjehem?

Sveriges Kommuner och Landsting har gett ut riktlinjer för vilken ersättning som ska utbetalas.  Ersättningen består av:

 • en arvodesdel som är ersättning för uppdraget och är beskattningsbar
 • en omkostnadsdel som ersätter familjehemmets utgifter för barnet såsom mat, bostad, kläder, fickpengar, resor med mera.

Sollentuna kommun har kompletterat dessa riktlinjer

Arvodet

Arvodet beräknas utifrån vilka särskilda behov det enskilda barnet har och hur krävande uppdraget är. Arvodet varierar från 5 126 kronor per månad och uppåt (år 2011).

Omkostnadsersättningen

Omkostnadsersättningen är schabloniserad och är 145 % av prisbasbeloppet för barn 0-12 år (5 172 kronor per månad) och 167 % av prisbasbeloppet för barn 13-19 år (5 956 kronor per månad) år 2011.

Vilket stöd får jag som familjehem?

 • Familjehemmet samarbetar under placeringen med två socialsekreterare på socialkontorets avdelning för barn och unga. De ansvarar tillsammans för uppföljning och vardagligt stöd. 
 • Extern handledning sker i grupp eller enskilt efter behov.
 • Alla familjehem får en grundutbildning via Familjepoolen och kan också delta i olika utbildningar och föreläsningar.  

Mer läsning för dig