Till navigation Till innehåll (s)

Hur går en utredning om oro för barn till?

När socialtjänsten får veta att ett barn kan behöva hjälp gör en socialsekreterare en utredning tillsammans med familjen.

För att ta reda på barnets behov av stöd och/eller skydd pratar socialsekreteraren med både föräldrarna och barnet. Vid behov kan vi även kontakta andra personer som är viktiga för familjen. Till exempel personal förskola och skola, för att få en bild av barnets livssituation. Socialtjänstens arbete bygger på ett nära samarbete med föräldrarna för att vi tillsammans ska komma fram till  vilket stöd som är lämpligt.

Vid samtalen använder socialsekreteraren utredningsmodellen BBiC, det står för Barns Behov i Centrum.

Vad är BBiC?

BBiC är en förkortning för Barnens behov i centrum. Vid en utredning med hjälp av BBiC kartlägger socialsekreteraren:

  • barnets behov utifrån sju livsområden
  • föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov
  • familj- och miljöförhållanden som kan påverkabåde  barnet och föräldrarna.

Vad händer med dina uppgifter?

Socialsekreteraren antecknar vad som kommer fram i samtalen.  När en utredning har pågått i ungefär fyra månader gör socialsekreteraren en sammanställning av uppgifterna. Sammanställningen blir sedan ett beslutsunderlag som innehåller förslag på vilken hjälp som bäst tillgodoser barnets behov. Du får ta del av underlaget innan beslut fattas. Utredningstiden kan förlängas om det finns särskilda skäl till det.  I 11 kapitel 1 § av socialtjänstlagen (2001:453) kan du läsa mer om hur en utredning går till.

Om det under utredningen kommer fram allvarliga missförhållanden kan socialnämnden ingripa mot vårdnadshavarens vilja. Då kan socialnämndens socialutskott besluta att ansöka om vård med stöd av Lag (1990:52), med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Det är hos förvaltningsrätten i Stockholm en sådan ansökan görs.  Innan förvaltningsrätten fattar ett beslut blir det en förhandling i rätten. Både barn och föräldrar har då rätt till ett offentligt biträde.

Det vanligaste är ändå att vi har vårdnadshavarens tillstånd när vi gör en hjälpinsats. Om vårdnadshavarna motsätter sig de hjälpinsatser som vi föreslår och LVU inte går att använda, avslutar vi kontakten helt när utredningen är slutförd.

Du har rätt att ta del av allt skriftligt material som finns om dig på socialkontoret. Fem år efter att vi har avslutat kontakten brukar alla handlingar förstöras. Men om ditt barn behöver vård och behandling utanför det egna hemmet sparar vi det skriftliga materialet.

Överklagan

Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga det. Det betyder att du vill att beslutet ska prövas i en högre instans. Din socialsekreterare kan ge dig mer information om hur en det går till.

Tolk

Du har rätt att begära tolkhjälp om du inte talar eller förstår svenska. Du har även rätt till tolk om du är allvarligt hörsel- eller talskadad.

Vi har tystnadsplikt

All personal på socialkontoret har tystnadsplikt och vi får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Så kan du påverka

Lämna synpunkter

Mer läsning för dig