Till navigation Till innehåll (s)

Trafikbuller och bullerbidrag

Sollentuna kommun ansvarar för de kommunala vägarna och Trafikverket för de statliga. Ett arbete pågår med att minska bullret från dessa vägar. Är du drabbad av buller från en kommunal väg kan du söka bullerbidrag från kommunen.

Sollentuna kommun arbetar tillsammans med Trafikverket för att minska bullret från väg och järnväg för dig som bor här. Vi ansvarar för de kommunala vägarna och Trafikverket för de statliga vägarna: Stäketleden, E4:an, Danderydsvägen, Häggviksleden och Norrortsleden. 

Är du drabbad av buller från en kommunal väg kan du söka bullerbidrag från oss. För att söka bidrag behöver du uppfylla vissa kriterier och du kan bara söka bidrag för vissa åtgärder. Till exempel måste bullernivån vara tillräckligt stark och ditt hus och din åtgärd måste vara av en viss typ.

Du söker bidrag genom att lämna in en ansökan. Om du uppfyller alla villkor skriver du och kommunen ett avtal. Efter att du genomfört arbetet lämnar du in kvitton och får ditt bidrag utbetalt av kommunen.

Stora trafikleder som E4:an och järnvägen går genom Sollentuna. Längs större vägar och järnvägen finns det boende som kan vara störda av buller. Trafikverket har därför tagit till åtgärder för de bostäder där riktvärden överskrids. Trafikverket har också efter dialog med Sollentuna kommun lagt bullerdämpande asfalt på en teststräcka i Rotsunda. Försöket pågår under flera år och följs upp med mätningar av bullernivåer. De mätningar som gjordes under sommaren 2015, ett år efter att den bullerreducerande asfalten lagts, visar att asfalten dämpar buller på ett bra sätt. 

Sollentuna kommuns arbete mot buller

Bidrag för bullerdämpande åtgärder

Om du störs av buller från kommunala vägar kan du ansöka om bidrag för bullerreducerande åtgärder. 

Ansökningstid

Du kan söka bidraget året runt, men vi behandlar inkomna ansökningar under april och maj varje år. Om en ansökan kommer in i juni månad 2021, så behandlas den först i april-maj 2022.

Kriterier för berättigande av bidrag

 • Den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid den husfasad som vetter mot gatan/vägen ska vara 55 dBA ekvivalent nivå (frifältsvärde) eller högre enligt Sollentuna kommuns senaste bullerkartläggning eller annan av kommunen godtagbar bullerutredning.
 • Bidrag kan endast sökas för bostadsfastighet belägen inom Sollentuna kommun. Bidrag utgår endast för en- och tvåbostadshus som används för permanent boende av fastighetsägaren.
 • Bidrag från stat eller kommun för den aktuella bullerskyddande åtgärden får inte ha erhållits tidigare för fastigheten.
 • Bidrag betalas inte ut för bostäder byggda 1997 eller senare.
 • Bidraget måste sökas och beviljas innan åtgärderna utförs. Bidrag betalas inte ut retroaktivt.
 • Avtal ska tecknas mellan kommun och fastighetsägare innan arbetet med bullerskyddsåtgärderna påbörjas.
 • Planerade åtgärder och konstruktioner måste redovisas och godkännas av kommunen.
 • För att erhålla bidrag måste åtgärderna vara slutförda och anmälda till kommunen ett år efter det att beslutet om bidrag meddelats.
 • Bidrag utbetalas enligt nivåindelning, se nedan. Med kvitto för utförd åtgärd. Bidraget betalas ut i efterskott.

Vid många eller kostsamma ansökningar förbehåller sig kommunen rätten att bevilja bidrag endast för de mest bullerstörda fastigheterna.

Bidragsnivåer

I din ansökan kan du välja antingen fönsteråtgärder eller lokal avskärmning.

Alternativ 1: Fönsteråtgärder

 • Bidrag kan utgå till ägare av bostadsfastighet för komplettering av befintliga fönster med tillsatsruta eller byte av fönster samt för installation eller byte av friskluftsdon.
 • Bidrag kan utgå för rum mot och vinkelrätt mot bullerutsatt sida.
 • Den fönsteryta som bidrag beviljas för får uppgå till maximalt 30% av den berörda fasadytan.
 • Bidrag kan utgå för hela kostnaden för fönsteråtgärder, dock max 1800 SEK/m2 fönster och 700 SEK/don.

Alternativ 2: Lokal avskärmning

 • Bidrag lämnas inte för inglasning av balkonger. Bidrag utgår inte om det på fastigheten redan finns en bullerskyddad uteplats. Bidrag utgår enbart för bullerskyddsskärm mot eller vinkelrätt mot den gata/väg som är upphov till bullerstörningen.
 • Som alternativ till bidrag för fönsteråtgärder kan bidrag för lokal bullerskärm utgå.
 • Bidraget är ej kopplat till bygglov och natur- och trafiknämnden godkänner inte bygglovsrelaterade bullerskärmar. Bullerskärmar är för uteplatser och inte mot gatan.
 • Lokal skärm ersätts med max 20 000 SEK.

Så här söker du bullerbidrag

 1. De kriterier som fastigheten måste uppfylla för att du ska kunna söka bidrag står beskrivna ovan och även i dokumentet: 
  1. Information om regler för åtgärder mot buller från kommunens gator och vägar
 2.  Där hittar du också beskrivning av de åtgärder du kan få bidrag för; fönsteråtgärder samt lokal avskärmning.
 3. Om du anser att du är berättigad att söka bidrag skickar in en anmälan genom att fylla i blanketten - Länk nedan
 4. Kommunen kontrollerar om fastigheten uppfyller de bidragsberättigande kriterierna och lämnar skriftligt besked till dig som fastighetsägare.
 5. Om fastigheten har rätt till bidrag kan du som fastighetsägare hitta information om tänkbara åtgärder och tekniska detaljer kring dessa åtgärder i dokumentet 5 – Faktablad: allmänt om trafikbuller. Du kan söka bidrag för lokal bullerskärm, tillsatsruta, byte av fönster och byte av ventil.
 6. Kommunen bedömer om de tänkta åtgärderna är ändamålsenliga och förenliga med uppställda kriterier.
 7. Kommunen och fastighetsägaren ingår ett avtal om de åtgärder som ska utföras på fastigheten.
 8. Åtgärderna utförs i fastighetsägarens regi och denna inkommer med kvitton på bidragsberättigande utlägg.
 9. Utbetalning av bidrag sker efter genomgång av inlämnad ansökan om utbetalning av bidrag.

För information om bidraget, blanketter, m.m. vänd dig till kommunens kontaktcenter: 

Bakgrund

Det aktuella bidraget för åtgärder mot buller omfattar enbart de gator och vägar där kommunen är väghållare. I bilden visas statens anläggningar: i blått järnvägen och i rött E4:an, Danderydsvägen (Edsbergsvägen), Norrortsleden och Rotebroleden (Stäketvägen). För buller från dessa och från järnvägen hänvisas till Trafikverket. För buller från flygtrafik hänvisas till Luftfartsverket/Swedavia. För buller från bussar hänvisas till SL

 Statliga vägar och järnvägar

Statliga vägar och järnvägar

 

I Sollentuna är det traditionella bullerskyddet med framför allt skärmar och vallar väl utbyggt. I detaljplanearbetet är buller, bullerskydd ständigt under diskussion och stor hänsyn tas till bullersituationen vid nybyggnad.

Vem gör vad i bullerfrågan? Naturvårdsverket

Trafikverket