Till navigation Till innehåll (s)

Bidrag för bullerdämpning i bostad

Om du störs av buller från kommunala vägar kan du ansöka om bidrag för bullerreducerande åtgärder. Du kan söka bidraget året runt. Ansökningar behandlas under april och maj varje år.

Vad krävs för att få bidrag för bullerdämpning i bostad

 • Bullernivån överstiger 55 dBA (decibel) ekvivalent enligt kommunens bullerkartläggning eller en bullermätning som är godkänd av kommunen. Ekvivalent betyder ”medelljudnivå över dygnet” eller ”konstant ljud”.
 • Bostaden ligger inom Sollentuna kommun.
 • En- eller tvåbostadshus som används för permanent boende av fastighetsägaren.
 • Bidrag för bullerskyddande åtgärd för fastigheten har inte erhållits tidigare från stat eller kommun.
 • Bostaden är byggd tidigare än 1997.
 • Bidraget söks och beviljas innan åtgärderna utförs. Bidrag betalas inte ut retroaktivt.
 • Avtal tecknas mellan kommun och fastighetsägare innan arbetet med bulleråtgärderna påbörjas.
 • Planerade åtgärder och konstruktioner redovisas och godkänns av kommunen.
 • Åtgärderna är slutförda och anmälda till kommunen senast ett år efter det att beslutet om bidrag meddelats.
 • Bidraget betalas ut mot kvitto i efterskott enligt något av alternativen nedan.

Vid många eller kostsamma ansökningar kan kommunen bevilja bidrag endast för de mest bullerstörda fastigheterna.

Bidragsnivåer

I din ansökan kan du välja antingen fönsteråtgärder eller lokal avskärmning.

Alternativ 1: Fönsteråtgärder

 • Bidrag kan utgå till ägare av bostadsfastighet för komplettering av befintliga fönster med tillsatsruta. Alternativ är byte av fönster samt installation eller byte av friskluftsdon.
 • Bidrag kan utgå för rum mot och vinkelrätt mot bullerutsatt sida.
 • Fönsterytan som bidrag beviljas för får uppgå till maximalt 30% av den berörda fasadytan.
 • Bidrag kan utgå för hela kostnaden för fönsteråtgärder, dock max 1800 SEK/m2 fönster och 700 SEK/friskluftsdon.

Alternativ 2: Lokal avskärmning

Som alternativ till bidrag för fönsteråtgärder kan bidrag för lokal bullerskärm ges.

 • Bidrag kan enbart ges för bullerskyddsskärm mot eller vinkelrätt mot den gata/väg som är upphov till bullerstörningen.
 • Bullerskärmar är för uteplatser och inte mot gatan.
 • Bidrag lämnas inte för inglasning av balkonger eller om det redan finns en bullerskyddad uteplats.
 • Sollentuna kommun godkänner inte bidrag för bygglovspliktiga bullerskärmar.
 • Lokal skärm ersätts med max 20 000 SEK.

Kommunens arbete mot buller

 

 

 

Mer läsning för dig