Till navigation Till innehåll (s)

Vatten – vår viktigaste naturresurs

Vatten är vår mest värdefulla naturresurs och viktigaste livsmedel - en förutsättning för allt liv. Därför måste vi använda vattnet på ett hållbart sätt och vara försiktiga med vad vi släpper ut. I Sollentuna arbetar vi långsiktigt och hållbart för välmående och friska vatten i balans.

Sverige har en god tillgång till vatten, men vi har under en lång tid tagit vatten för givet. Nu väntar många utmaningar för både vattenförsörjningen och avloppshanteringen. Förändrade vattennivåer, kraftiga skyfall och perioder av torka är exempel på hur klimatförändringarna påverkar vattnet. Andra utmaningar handlar om ökade kostnader, underhåll av anläggningar och ledningar och hårdare miljökrav.

Sollentunas vatten

I Sollentuna finns två större sjöar, Rösjön och Norrviken, och flera mindre, Snuggan, Väsjön, Fjäturen, Ravalen, Översjön och Djupan. Vi har ett större vattendrag, Edsån, och flera mindre och en havsvik, Edsviken. Vi har också fyra förekomster av grundvatten, som alla ligger i Stockholmsåsen.

Sollentunas arbete för våra vatten

I Sollentuna jobbar vi på flera sätt för att försäkra oss om att vi ska ha bra, rent vatten även i framtiden. Vårt samhälle är helt beroende av att det kommer rent vatten ur kranen, att smutsigt vatten renas och att regnvattnet tas omhand. Utan en stabil vattenförsörjning och en välfungerande avloppshantering blir vårt samhälle snabbt mycket sårbart.

Här är ett axplock av allt vi gör för att förbättra statusen i våra vatten:

  • 2024 påbörjar vi arbetet med två stora dammar i Edsbergsparken, som ska rena dagvatten från cirka 130 kg fosfor och andra föroreningar innan vattnet rinner ut i Edsviken.
  • 2020 genomförde vi tillsammans med Upplands Väsby en behandling av Norrvikens botten för att minska övergödningen.
  • Tillsammans med flera kommuner runt Edsviken har vi beslutat att genomföra en bottenbehandling för att minska övergödningen även i Edsviken. 'behandlingen beräknas ske 2027.
  • Vi genomför åtgärder för att minska påverkan från båtbottenfärger genom nya krav och avtal.
  • Med start 2024 sanerar vi marken vid tidigare och nuvarande båtuppläggningsplatser.
  • Genom Oxunda vattensamverkan, som Sollentuna samordnar, ger vi hästgårdar vägledning och stöd för att minska utsläpp till våra vatten.
  • Tillsammans med Oxunda vattensamverkan river vi ut hinder för fiskar att röra sig fritt mellan Norrviken och Vallentunasjön.
  • Tillsammans med SEOM bygger vi ut och förvaltar hållbara system för dricksvatten, avlopp och spillvatten.
  • Vi samarbetar med våra grannkommuner samt Norrvatten, Käppala och Svenskt vatten.

Biologisk mångfald i våra vatten

I övergödda vatten är den biologiska mångfalden oftast lägre än i välmående vatten. Det kan finnas mycket växter och djur, men få olika sorter. Övergödning skapar dålig syresättning av bottenvattnet och minskad möjlighet för ljuset att nå botten och det slår ut många arter. Miljögifter kan också påverka vissa arter negativt. 

Kommuner samarbetar för bättre vattenkvalitet 

Sollentuna kommun samarbetar med grannkommunerna för att säkra en hållbar vattenförvaltning. Kommunen driver Edsviken vattensamverkan och Oxunda vattensamverkan. Vi deltar även i Igelbäcksgruppen, Mälarens vattenvårdsförbund, Svealands kustvattenvårdsförbund och Norra Stockholmsåsens grundvattenråd. Genom samarbeten finner vi samsyn och en gemensam väg framåt.

EU-direktiv styr arbetet

Inom EU finns det direktiv som reglerar medlemsländernas arbete för att nå och bibehålla god kvalitet på våra vatten. I svenska lagar har vi miljökvalitetsnormer. För ytvatten gäller oftast miljökvalitetsnormerna god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus medan grundvattenförekomsterna ska uppnå god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus. En dålig ekologisk status betyder ofta att vattnet lider av övergödning, medan en dålig kemisk status visar på för höga halter av miljögifter. 

Vi arbetar för att Edsviken, Norrviken, Rösjön och Edsån ska bibehålla en god ekologisk och kemisk status.

Edsviken vattensamverkan

Oxunda vattensamverkan

Sollentuna kommuns vattenplan

Vattenmyndigheten Norra Östersjön

Länsstyrelsen om vatten

VISS, Vatteninformationssystem Sverige

Miljöbarometern/vatten

EU - direktiv om skydd och förvaltning av vattenresurser

Mer läsning för dig