Till navigation Till innehåll (s)

Länshållningsvatten

Länshållningsvatten är regnvatten, grundvatten och spolvatten som ansamlas. Det kan till exempel uppstå i schaktgropar vid byggen och kallas också schaktvatten. Det är vatten som behöver pumpas bort eller avledas.

Länsvatten kan uppkomma i samband med schaktning, sprängning och borrning. Även vid upplag av bergmassor. Det innehåller ofta höga halter partiklar, föroreningar och näringsämnen. Det behöver därför renas. Vi har tagit fram riktlinjer för hur det ska hanteras.

Informera alltid kommunen

Innan du börjar avleda vattnet ska du informera avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Det gäller även vid infiltration av länshållningsvatten. Om inte vattnet återinfiltrerar i gropen där det uppstått.

Fyll i blanketten och skick den till Avdelningen för miljö- och hälsoskydd.

Om vattnet ska ledas till VA-huvudmannens ledningar ska även SEOM ge sitt godkännande.

Sollentuna Energi och miljö - SEOM

Länshållningsvatten får inte ledas till brunnar för dagvatten eller spillvatten. Om det inte är överenskommet mellan VA-huvudmannen SEOM och Sollentuna kommun.

Avledning till Käppala avloppsreningsverk kan ske via SEOMs spillvattennät efter godkännande av SEOM. De stämmer av med Käppalaförbundet. Kommunen ska meddelas även här.

Käppalaförbundet 

Provtagning och analys

Provtagningen ska göras innan vattnet leds bort eller infiltration. Det ska göras av utbildad och behörig provtagare. Proverna ska analyseras av ackrediterat laboratorium. I våra riktlinjer framgår vad som gäller:

  • Riktvärde för ämnen och pH-värde.
  • Rening och hantering.
  • Provtagning och analys.
  • Analysfrekvens.

Riktlinjer för länshållningsvatten

Karta över avrinningsområden

Karta över naturskyddsområden, Naturvårdsverket

Mer läsning för dig