Till navigation Till innehåll (s)
En soptunna med kommunvapnet på

Lätt att göra rätt, Avfallsplan 2021–2032

Enligt miljöbalken ska alla kommuner i Sverige anta en avfallsplan som ett styrmedel för sin hantering av avfall. Avfallsplan 2021–2032 är hela kommunens avfallsplan och omfattar invånare, företag och organisationer som verkar i Sollentuna kommun.

I Sollentuna har kommunen och SEOM tagit fram den nya avfallsplanen tillsammans med åtta andra kommuner i norrort, och med det samägda avfallsbolaget SÖRAB som samordnare. Fokus i den nya planen är cirkulär ekonomi. Syftet är att minimera negativ miljö- och klimatpåverkan och främja hållbara val samt att minimera avfallsmängder, sortera rätt och göra kretsloppen giftfria. Avfallsplan 2021-2032 gäller från den 1 januari 2021.

Avfallsplanen berör många och därför kommuniceras avfallsplanen till kommunens invånare, till näringsliv och till alla kommunala verksamheter som påverkas av den och som har ett ansvar i att se till att den genomförs. Om Avfallsplan 2021–2032

Avfallsplan 2021-2032, Youtube

Om Avfallsplan 2021–2032

Avfallsplanen utgår ifrån fem målområden som samlar sexton huvudmål. Målområdena är

  1. System efter behov
  2. Avfall förebyggs
  3. Material cirkulerar
  4. Matavfall
  5. Skräp och nedskräpning

Målområdena i avfallsplanen utgör ramen för hur kommunerna inom SÖRAB-regionen ska arbeta med avfallsfrågor under perioden 2021-2032. Med Avfallsplan 2021–2032 får kommunerna ett brett förhållningssätt till avfallsplanering. Hela kommunen omfattas, alla typer av avfall, samt även produkter som inte blivit avfall än.

Genom sitt fokus på cirkulär hantering av avfall och material ligger Avfallsplan 2021-2032 i linje med FNs hållbarhetsmål, generationsmålet och de nationella målen för miljökvalitet.

2020 antog kommunfullmäktige i Sollentuna kommun avfallsplanen.

Syfte

  • Minimera negativ miljö- och klimatpåverkan
  • Främja hållbara val
  • Minimera avfallsmängderna
  • Avfall är rätt sorterat
  • Kretsloppen är giftfria

Avfallsplanens mål och arbetssätt

Inom avfallsplanens fem målområden ryms 16 stycken huvudmål. Avfallsplanen är också uppdelad på fyra delperioder, om tre år i taget. Inom varje delperiod finns ett antal periodmål kopplade till de olika huvudmålen. Nya periodmål tas fram var tredje år vilket ger kommunen möjlighet att prioritera målsättningar och resurser för de kommande åren. Det här sättet att arbeta ger kommunen långsiktiga mål men också flexibilitet och möjlighet att prioritera under perioden för avfallsplanen.

År 2032 ska det vara lätt att göra rätt. Systemen för att hantera avfall och material ska vara effektiva och enkla att använda för såväl invånare och offentliga verksamheter som företag.

Nedan beskrivs de fem målområdena som ska föra oss dit. Målområde 1 – 3 utgör grunden av avfallsplanen medan matavfall och nedskräpning lyfts fram i särskild ordning.

1. System efter behov

För att möjliggöra cirkulära system för material och avfall krävs det strategisk planering och en genomtänkt infrastruktur. System som är behovsanpassade och tillgängliga möjliggör att material cirkulerar samt att avfall förebyggs. Det är viktigt att systemen för material- och avfallsflöden är planerade och utformade på ett miljömässigt hållbart sätt så att det blir lätt att göra rätt nu och i framtiden.

2. Avfall förebyggs

Avfallsmängderna minskas genom cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion. Återanvändning finns tillgängligt för alla och genom att dela, laga, byta och låna produkter minimeras avfallsmängderna och mängden skadliga ämnen i kretsloppet minskar.

3. Material cirkulerar

Avfall är material som hanteras som resurs i ett kretslopp. Genom arbete med utveckling och beteendeförändring ökar återvinningen till fördel för minskade mängder avfall till förbränning och deponering. Giftfria kretslopp är en förutsättning för att material ska cirkulera.

4. Matavfall

Matsvinn förebyggs medan matavfall samlas in separat och hanteras som en resurs. Matsvinn är onödigt matavfall som hade kunnat undvikas om det hanterats annorlunda, så som förvarats annorlunda eller tillagats och ätits. Insamlat matavfall hanteras så att växtnäring och energi tas tillvara. Resterna (rötslammet) vid behandling är så rena att de går att återföra till åker eller skogsmark.

5. Skräp och nedskräpning

Skräp är avfall som samlas in i offentlig miljö. Genom att minska mängden skräp som uppstår minimeras även nedskräpningen. Offentliga miljöer, inklusive vatten, är rena, vilket bidrar till minimering av negativ miljöpåverkan och en ökad trygghetskänsla för allmänheten.

Vad händer nu?

Nu kommuniceras den nya avfallsplanen till kommuninvånare, till näringsliv och till alla kommunala verksamheter som påverkas av den och som har ett ansvar i att se till att den genomförs. Under 2021 kommer mer kommunikation riktad till invånare och organisationer.  

Mer läsning för dig