Till navigation Till innehåll (s)

Orosanmälan för barn och unga

Om du är orolig för att ett barn eller ungdom far illa bör du kontakta socialkontoret. Du kan göra en orosanmälan anonymt. Vid akuta sociala problem ska du istället kontakta socialjouren.

Vid oro för barn - kontakta socialkontoret 

Om du är orolig för att ett barn eller en ungdom tar skada och inte har det bra kan du kontakta socialkontoret eller göra en anonym orosanmälan. 

Här kan du göra en orosanmälan för barn eller ungdom

Vid akuta sociala problem - kontakta socialjouren

Vid akuta sociala problem som inte kan vänta tills socialkontoret öppnar kan du vända dig till socialjouren. Vid Socialjouren Nordväst finns socialsekreterare som kan ge råd och stöd. Telefon: 010-444 05 00.

Socialtjänstens ansvar

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att se till att barn som är i en utsatt situation får det stöd och skydd som de behöver.

När en anmälan kommer in till socialkontoret är vi skyldiga att ta ställning till om förhållandena för just det barnet kan innebära behov av skydd och stöd.

En socialsekreterare tar kontakt med familjen för att informera om de uppgifter som kommit in och för att göra en första bedömning. Om socialsekreteraren bedömer att anmälan är allvarlig eller att mer information behövs inleds en utredning av barnets sociala situation.

Ditt ansvar som privatperson

I Socialtjänstlagen står det att den som får veta något som kan innebära att ett barn eller en ungdom behöver skydd bör anmäla det till Socialnämnden. Om du som privatperson är orolig för att ett barn eller en ungdom i din närhet inte har det bra så kan du göra en orosanmälan anonymt. 

Anonym eller inte när du anmäler?

Du som kontaktar oss som privatperson kan välja att inte uppge ditt namn. Om kontakten leder till en anmälan är vi skyldiga att registrera denna även om du väljer att vara anonym.

Om du uppger ditt namn är du inte anonym även om du sedan säger att du vill vara anonym. Det betyder att barnet och dess föräldrar som regel får veta att det är du som har gjort en orosanmälan.

Ofta behöver socialsekreterare vid ett senare tillfälle komplettera de uppgifter som någon har lämnat i en orosanmälan. Därför underlättar det för vidare utredning att du väljer att lämna ditt namn när du anmäler.

Ditt ansvar och om anonymitet som yrkesverksam 

Du som gör en anmälan i ditt yrke har inte möjlighet att vara anonym. Många yr­kes­grup­per har en an­mäl­nings­skyl­dig­het.

Du som ar­be­tar på en myn­dig­het eller om du i din yrkesrollkom­mer i kon­takt med barn el­ler unga, ska ge­nast an­mä­la till So­ci­al­kontoret om du miss­tän­ker att ett barn el­ler ungdom far illa el­ler ris­ke­rar att fa­ra il­la. 

Sam­ma skyl­dig­het gäl­ler dig som ar­be­tar in­om pri­vat verk­sam­het som rör barn och unga samt per­so­nal i vård och om­sorg.

Har du frågor eller behöver råd kan du höra av till kommunens kontaktcenter som kan hjälpa dig vidare. De har telefonnummer: 08-579 210 00.

Mer läsning för dig