Till navigation Till innehåll (s)

Gatukostnadsersättning Väsjön

Under våren 2024 fakturerar Sollentuna kommun den andra och slutgiltiga ersättningen för gatukostnader inom området Södersätra och Kastellgården. Samtliga fastighetsägare betalar en andel av kommunens kostnader för utbyggnad av vägar och allmän plats i området.

År 2018 debiterades fastighetsägare i Södersätra en första del av gatukostnadsersättningen. Debiteringen avsåg andel i anläggningar inom området Södersätra. Här ingick vägar och anläggningar för dagvattenhantering inom området. Debiteringen 2018 var den första av två debiteringstillfällen för fastighetsägarna i Södersätra.

Nu är samtliga allmänna anläggningar som definierats som gemensamma för Väsjöområdet färdiga att användas. Dessa gemensamma anläggningar är Frestavägen, Blågröna stråket samt Kaj-och brygganläggningen runt sjön. Även om det kvarstår en del arbete med anläggningarna är det tid för kommunen att debitera gatukostnadsersättning, d.v.s. fastighetsägares andel av kostnaden för dessa.

Fakturor skickas ut till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar under våren 2024 och har en betaltid på 12 månader. 

Frågor och svar

Frågor och svar om gatukostnadsdebiteringen

Har du ytterligare frågor går det bra att maila till: gatukostnader.vasjon@sollentuna.se

Så beräknas andelstalen

Exempel 1

Andelstal 1 - Bebyggd tomt som inte är styckbar.

Minsta godkända storlek på en tomt är 600 kvm eller 700 kvm (beroende på vad detaljplanen säger) därmed räknas befintligt bebyggda fastigheter mindre än 1200 kvm eller 1400 kvm som ej möjliga till avstyckning.

Exempel 1 ny.png

Exempel 2

Andelstal 1,5 - Obebyggd tomt (tomt utan hus - taxeringsår 2009)
En fastighet får andelstal 1,5 om det är en obebyggd tomt, exempelvis en tidigare fastighet som styckats av och bildat en ny fastighet.

Gatukostnad Exempel 2.png

Exempel 3a

Andelstal 1 + 1,5 - Bebyggd tomt + möjlig avstyckad tomt

En befintlig bebyggd fastighet större än 1400 kvm har möjlighet att styckas av till exempelvis två fastigheter och då gäller andelstal 1 för "befintlig" + andelstal 1,5 för "möjlig avstyckad tomt".

Gatukostnad exempel 3.png

Exempel 3b

1 + 1,5 + 1,5 - Bebyggd tomt + möjlig avstyckad tomt
Om en fastighet är så pass stor att det finns möjlighet att stycka tomten i fler delar än vad som redovisas i exempel 3a så gäller andelstal 1 "befintlig" + andelstal 1,5 för "möjlig avstyckad tomt" för varje möjlig avstyckning.

Gatukostnad exempel 3b.png

Bilagor och blanketter

Principer för lån och anstånd avseende gatukostnadsersättning i Sollentuna