Till navigation Till innehåll (s)
Bilden visar en illustration över hur nya Tusbystråket kan se ut.

Centrala Tureberg - en plats i Sollentunas hjärta

Utvecklingen i centrala Sollentuna fortsätter. Målet är att Tureberg ska vidareutvecklas till att bli en ännu mer trivsam och färgstark stadsmiljö med handel, kommunikationer och Malmparken som attraktiva mötesplatser.

Aktuell stadsutveckling i centrala Tureberg

Malmplan, vy mot torget, arkitektskiss.

Malmplan, arkitektskiss.

Malmplan

I södra Tureberg kring nya Malmplan pågår utveckling för nya kvarter. I planeringen ingår cirka 700 nya bostäder, men också lokaler för handel och kontor.

I samband med den nya bebyggelsen är planen även att bygga om och ansluta den södra delen av Malmvägen direkt till Turebergsleden. Avsikten är att utforma gator och torg inom området till trivsamma platser, så att de lockar till vistelse och möten. I samband med att bostäder byggs kring nya Malmplan byggs Turebergsleden om till en alléplanterad stadsgata med gång- och cykelväg. 

Kvarteren kring nya Malmplan

Kvarteret Tårpilen

I den sydöstra delen av centrala Tureberg har inflyttning skett i 170 nybyggda lägenheter i kvarteret Tårpilen. I samband med utbyggnaden har en ny gata skapats som ansluter till Kungsvägen och Strandvägen.

Sista etappens 160 bostäder uppförs i planområdets södra del. Inflyttning sker under 2024. i samband med att husen blir klara färdigställer kommunen gator och annan allmän plats runt kvarteret.  

Turebergs allé

Utvecklingen av bebyggelsen längs Turebergs allé binder ihop Tureberg och Sollentuna centrum med Södra Häggvik. Utbyggnaden sker etappvis och den södra delen är färdigställd.

Under 2024 sker inflyttning i kvarteret Skimret.

Den nya bebyggelsen som tillkommer är tre till fem våningar, med lägre bebyggelse i gränsen mot villaområden. För att skapa en levande gatumiljö tillåts både kontor, handel och bostäder. Entrévåningarna mot allén används för butiker och andra lokaler. Funktioner som bidrar till en atmosfär av liv och rörelse.

Trygghet och säkerhet i fokus

Inom Sollentuna kommun arbetar samtliga verksamheter för att du som invånare och besökare ska känna dig trygg och säker i din vardag. Här har både utformning och drift av offentliga miljöer en viktig roll. De senaste åren har därför stora satsningar gjorts när gäller exempelvis belysning, upprusning av Malmparken, Tusbystråket och övriga platser i Tureberg.

Arbete för ökad trygghet

Mer läsning för dig