Till navigation Till innehåll (s)

Upprepad eller längre frånvaro - för dig som utförare

Här hittar du information om frånvaro hos elev som går i fristående skola, eller hos annan offentlig huvudman.

  • Här finns information om hur du meddelar utbildningskontoret om en elevs frånvaro.
  • Du hittar också stöd för arbetet med att främja närvaro och hantera frånvaro.

Utred frånvaro

Om en elev är borta ofta eller länge måste rektorn se till att orsakerna till frånvaron utreds. Det gäller vid både giltig och ogiltig frånvaro.

Det är bara om det är obehövligt som frånvaron inte behöver utredas. T.ex. om en elev har fått en beviljad ledighet eller att rektorn redan har kännedom om återkommande behov av vårdbesök.

Skolan ska utreda frånvaron i samråd med eleven, vårdnadshavare och elevhälsan. Det är viktigt att eleven får möjlighet att ge sin uppfattning om orsakerna till frånvaron och ge förslag på åtgärder för att öka närvaron i skolan.

När skolan startar en utredning ska skolan snarast anmäla frånvaron till huvudmannen. Uppgift om frånvaron ska också lämnas till hemkommunen.

Lämna uppgift om frånvaro till kommunen

Om en elev går i en fristående skola ska kommunen få information om frånvaron. Det gäller också om en elev går hos en annan offentlig huvudman, t.ex. i en annan kommuns skola.

Om ni startat en utredning av en elevs frånvaro ska ni snarast lämna uppgifter om det till kommunen. Det gör ni genom att fylla i formuläret på länken nedan.

Lämna uppgift om en elevs frånvaro via webbformuläret

När skolan lämnar uppgift om frånvaro

Skolan är alltid ansvarig för att fortsätta med åtgärder för att vända elevens frånvaro. Det gäller även om skolan lämnar uppgift om frånvaron till kommunen.

Utbildningskontoret vid kommunen vidtar åtgärder i vissa ärenden utifrån det uppdrag som hemkommunen har för skolpliktiga elever.

Om utbildningskontoret behöver mer information än den som skolan lämnar begär handläggare in en komplettering. Uppgiftslämnaren får ett e-postmeddelande genom det digitala systemet DF Respons. Där kan skolan bifoga uppgifter eller handlingar tillbaka till utbildningskontoret på ett säkert sätt.

Vi behöver i de flesta fall veta:

  • vad skolan gör för att vända frånvaron
  • om vårdnadshavare och skola samverkar för att vända frånvaron
  • om det finns en pågående samverkan med andra aktörer eller om skolan ser ett behov av en samverkan som inte kommit igång

Uppgifterna blir en del i kommunens arbete med att se till att alla skolpliktiga elever som är folkbokförda i Sollentuna kommun får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

I frågor som rör skolpliktiga elever ska kommunen vid behov samordna insatser mellan olika aktörer. Det kan till exempel innebära att se till att skolan har eller får kontakt med andra aktörer runt eleven för att vända frånvaron.

Kommunen utreder också ärenden där vårdnadshavare inte tar sitt ansvar för att eleven kommer till skolan.

Uppföljning från utbildningskontoret

Så länge eleven har frånvaro så följer utbildningskontoret återkommande upp med skolan. Vissa elevärenden följer utbildningskontoret upp mer frekvent.

Utbildningskontoret avslutar ärendet när eleven åter närvarar och skolan inte har någon oro för frånvaron. Ärenden avslutas också om eleven byter folkbokföringskommun eller om skolplikten upphör.

Kontakta oss

Om skolfrånvaro

Det finns alltid en orsak till skolfrånvaro. Det kan vara en indikation på skolrelaterade svårigheter och/eller psykosociala problem, men kan även vara individ- eller familjerelaterade problem.

Gruppen är heterogen och rymmer barn och ungdomar med exempelvis:

  • Social oro.
  • Fysiskt eller psykisk ohälsa.
  • Neuropsykiatriska symptom.
  • Elever som utsatts för eller upplever sig utsatta för kränkande behandling.
  • Elever som inte får undervisning på rätt nivå. En del har svårt att uppnå målen medan andra elever inte tycker att de får tillräckliga utmaningar. 

Elever ska vara saknade av skolan, oavsett om de är borta av ett giltigt eller ett ogiltigt skäl. Det är därför av vikt att skolan både reagerar och agerar när en elev har ströfrånvaro eller när en elev är på skolan men inte på lektion. Likaså gäller om en elev ofta är sjukanmäld eller är borta längre än vad som kan förväntas vid sjukdom. Det är viktigt att skolan i ett tidigt skede söker efter orsaker till elevens frånvaro. 

En central framgångsfaktor för att lyckas med det närvarofrämjande arbetet är att lyssna på och prata med eleven. Eleven bidrar med viktiga pusselbitar i det främjande och förebyggande arbetet. Det är viktigt att skolan är observant på tidiga tecken som över tid kan innebära att eleven utvecklar en upprepad eller längre frånvaro.

Det är av största vikt att all personal på skolan, utifrån roll och uppdrag, arbetar närvarofrämjande.

Med utgångspunkt i orsakerna till frånvaron kan eleven behöva stöd i olika former och omfattning. I en del fall räcker det med åtgärder i skolan medan andra kan behöva omfattande insatser där till exempel socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) involveras.

Relationen mellan hem och skola har ofta en avgörande roll. Likaså är skolans bemötande av elever med frånvaro och de elever som återvänder till skolan efter en period av frånvaro av stor betydelse.

Rektor ansvarar för att skolan systematiskt och regelbundet arbetar för att främja närvaro och förebygga frånvaro genom att bland annat identifiera framgångs- och riskfaktorer. Rektor ansvarar alltid för en elev med frånvaro så länge eleven är inskriven i skolan även då hemkommun och eventuella andra instanser är inkopplade.

Frågor och svar 

Mer läsning för dig