Till navigation Till innehåll (s)

Anläggning för dagvatten

Dagvattnet kan vara förorenat av bland annat olja och metaller och rinner i vissa fall helt orenat ut i våra vattendrag. Trafik, biltvätt, samt olyckstillbud är exempel som kan bidra till föroreningar i dagvatten.

För att inrätta dagvattenanläggningen kan det krävas en anmälan till miljö- och klimatnämnden. Om en dagvattenanläggning ska ändras kan detta också behöva anmälas. Det gäller om du till exempel ska ändra i reningsfunktionen eller att större vattenmängder ska anslutas.

När du behöver anmäla

Du behöver anmäla installation eller ändring av dagvattenanläggning om denna tar emot dagvatten från fler än en fastighet inom detaljplanelagt område. Du behöver skicka in anmälan till oss senast 6 veckor innan du påbörjar installationen eller anläggandet.

Exempel på dagvattenanläggningar är dammar, fördröjningsmagasin och oljeavskiljare. Syftet kan både vara att rena dagvatten och fördröja det.

Mer läsning för dig