Till navigation Till innehåll (s)

Bostadsanpassningsbidrag

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av att anpassa din bostad kan du ansöka om bidrag, enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Vad kan vi hjälpa till med?

Handläggare för bostadsanpassningsbidrag kan hjälpa dig med att:

 • Ge förslag på lämplig anpassning
 • Ta in åtgärds- och kostnadsförslag
 • Ta kontakt med fastighetsägare
 • Ta andra kontakter som kan bli aktuella

Kontakt

Vem kan ansöka om bidrag?

Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning, oavsett ålder, kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Du kan söka bidrag för anpassningsåtgärder i den bostad som du bor i permanent. Bidrag kan inte beviljas för anpassning i fritidshus.

Vad kan du söka bidrag till?

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa och komplettera fasta funktioner i eller i anslutning till bostaden. Det gäller åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att din bostad ska bli ändamålsenlig och att du ska få ditt dagliga liv att fungera. 

Vanliga åtgärder

 • Borttagning av trösklar
 • Montering av stödhandtag, ledstång, ramp
 • Installation av spisvakt
 • Borttagning av badkar och iordningställande av en duschplats
 • Installation av automatisk dörröppnare, trapphiss

Begränsningar i bidraget

Hjälpmedel

Du kan inte få bostadsanpassningsbidrag om de hjälpmedel som regionen eller kommunen erbjuder räcker för dina behov. Detta enligt hälso- och sjukvårdslagen. En arbetsterapeut eller sjukgymnast kan prova ut hjälpmedel åt dig.

Bostadens skick

Du kan inte få bidrag till åtgärder som behöver utföras på grund av:

 • Normalt bostadsunderhåll
 • Byggnadstekniska brister
 • Avsaknad av grundläggande bostadsfunktioner
 • Avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner
 • Avvikelse från bygglagstiftningens tillgänglighets- och användbarhetskrav

Mer om bostadens skick på Boverket.se

Byta bostad - bidrag vid flytt

Möjligheterna att få bostadsanpassningsbidrag vid köp eller byte av bostad är begränsade.
Om du ska flytta är det viktigt att du gör ett genomtänkt val av ny bostad.
Är den nya bostaden uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning får du inte bidrag för vissa åtgärder. Det kan handla om brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader.

Mer om villkor vid byte av bostad på Boverket.se 

Så ansöker du om bostadsanpassningsbidrag

Till din ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska du bifoga ett intyg av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller annan sakkunnig. Kontakta din arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast som kan bedöma ditt behov av hjälpmedel och bostadsanpassning. Vid behov av bostadsanpassning kan de skriva ett intyg som beskriver dina problem i bostaden.

Ansökan

 • För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag behöver du skicka in en ansökningsblankett och ett intyg. Se till att fylla i ansökningsblanketten så fullständigt som möjligt.
 • Om information saknas behöver vi begära in kompletterande uppgifter vilket förlänger handläggningen.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag via e-tjänst

Du som är anhörig kan signera med din e-legitimation om du bifogar en fullmakt från personen som behöver anpassningen. 

Intyg

Till ansökan behöver du bifoga ett intyg från en arbetsterapeut, eller annan sakkunnig, som har gjort en bedömning av behovet av den åtgärd som du ansöker om. Om du behöver kontakta en arbetsterapeut- kan du ta kontakt med:

 • Sollentuna Rehab på telefon 08-587 305 17 eller
 • Aktivera Kiropraktik & Rehab på telefon: 08-630 09 90.

Utredning

Din ansökan placeras i kö och handläggs i turordning. Din handläggare granskar ansökan och intyg. Handläggaren kontaktar dig för information och eventuella förtydliganden. Vid behov bokar handläggaren in ett hembesök. Medgivande från fastighetsägare och nyttjanderättshavare kan behövas liksom offerter från entreprenörer.

Offert eller kostnadsberäkning

Till din ansökan om bostadsanpassningsbidrag kan du bifoga en offert eller en kostnadsberäkning för de åtgärder du söker bidrag för. Bidrag kan beviljas till skälig kostnad för anpassningsåtgärden. Tänk på att entreprenören som du frågar måste ha F-skattsedel.

Medgivanden

Om du inte själv äger din bostad behöver din fastighetsägare godkänna att anpassningarna får utföras. Om någon annan står på hyreskontraktet eller äger bostaden tillsammans med dig behöver även de godkänna att anpassningarna får utföras. Fastighetsägaren ska utlova att inte kräva ersättning av dig eller annan som innehar nyttjanderätten till bostaden för att återställa anpassningsåtgärderna vid en eventuell flytt.

Beslut

Du kan få bifall eller avslag på din ansökan. Beslutet skickas till dig per post. Om du blir beviljad bostadsanpassningsbidrag så framgår det av beslutet till vilken åtgärd bidrag beviljats och med vilket bidragsbelopp. Din handläggare har bedömt det beloppet som skäligt för att kunna utföra de åtgärder som du beviljats bidrag för.

Om du inte blir beviljad bostadsanpassningsbidrag har du alltid möjlighet att överklaga ditt beslut. Information om hur du överklagar finns på beslutet som skickas till dig.

Beställa åtgärder

Du ska själv beställa åtgärden från en entreprenör som har F-skattsedel och behörighet inom aktuellt område. Konsumenttjänstlagen gäller. Om det är något som du inte är nöjd med efter utförd åtgärd - kontakta entreprenören direkt för reklamation.

Utbetalning av bidragsbeloppet kan ske på två sätt.

Alternativ 1 

Bidraget betalas ut till dig när du skickat in en kopia på fakturan eller kvitto till kommunen och ett kontonummer i ditt namn dit bidraget kan betalas ut. En förutsättning för utbetalning av bidraget är att arbetet är fackmannamässigt och utfört utifrån gällande bygglagstiftning. Handläggaren kontrollerar att anpassningsåtgärden är utförd i enlighet med beslutet.

Alternativ 2

Om du vill att fakturan ska skickas direkt till kommunen för betalning behövs en skriftlig fullmakt. Kommunen betalar då fakturan med det bidrag du beviljats.

Ansökan i efterskott

Det är möjligt att ansöka om bostadsanpassningsbidrag i efterhand. Skicka in ansökningsblankett och ett intyg som styrker att behovet av anpassningen var nödvändig då den utfördes. Du behöver även bifoga faktura eller kvitto för de kostnader som du haft för anpassningen.

Reparationsbidrag

Om du tidigare har fått bostadsanpassningsbidrag till en installation av teknisk utrustning, till exempel en hiss eller dörrautomatik, så kan du ansöka om bidrag för eventuella reparationer, service och besiktningar. Du ska fortfarande ha ett behov av installationen. Bidraget täcker vad som är skälig kostnad för reparation, service och besiktning.

Ansök om reparationsbidrag via blankett

Mer om reparationsbidrag på Boverket.se

Felsökning av dörrautomatik och handsändare

Felsökning av hiss

Återställningsbidrag 

Återställningsbidrag kan bara sökas av fastighetsägare av flerbostadshus för att återställa anpassningar som gjorts i fastigheten med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Det gäller anpassningar som inte används längre och som är till nackdel för andra boende.

Ansök om återställningsbidrag via blankett

Mer om återställningsbidrag på Boverket.se

Information till intygsskrivare

Den som ansöker om bostadsanpassningsbidrag ska bifoga ett intyg till sin ansökan. Intyget ska utfärdas av en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som gjort en bedömning av behovet av sökt åtgärd. I Boverkets föreskrifter framgår att intyg behövs för att visa att de åtgärder sökande ansöker om är nödvändiga med hänsyn till dennes funktionsnedsättning.

Det är inte möjligt att bevilja bidrag om behovet kan tillgodoses av hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Det är därför viktigt att det framgår av intyget att hjälpmedel har provats och varför hjälpmedel inte löser problematiken.

Det måste finnas en klar koppling mellan den sökandes funktionsnedsättning och sökt åtgärd. Ställningstagandet ska motiveras utifrån den sammantagna bedömningen.

Intyget ska ge en tydlig beskrivning av:

 • Funktionsnedsättning och dess konsekvenser i den fysiska miljön, i och i nära anslutning till bostaden
 • Bedömd varaktighet/prognos för aktuell funktionsnedsättning
 • Relevant information om bostadens utformning
 • Familjesituation och eventuella hjälpbehov
 • Information om nuvarande och planerade hjälpmedel
 • Om hembesök är utfört och när

Intyget skrivs på uppdrag av den sökande, och den sökande ska själv välja om den vill bifoga intyget till sin ansökan. Om förslag på åtgärd lämnas, ska det inte vara en del av intyget utan kan bifogas separat. På Boverkets och Socialstyrelsens hemsidor finns information om intygsskrivande.

Mer om intyg på Boverket.se

Information till fastighetsägare

Ägarmedgivande

För att bostadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas måste du som fastighetsägare ge ditt skriftliga medgivande till att anpassning får utföras. Du som fastighetsägare måste i medgivandet även utlova att inte kräva ersättning av sökanden eller annan som innehar nyttjanderätten till bostaden för att återställa anpassningsåtgärderna.

Övertagande av bidrag

Bostadsanpassningsbidraget beviljas till en enskild person. Om du som fastighetsägare vill göra fastigheten tillgänglig för alla boende och samtidigt påverka utformningen så finns möjlighet att överta den sökandes bidrag. Fastighetsägare kan, i samråd med sökanden, överta rätten till bidrag. När du som fastighetsägare övertagit rätten till bidrag blir du ägare till anpassningen med ansvar för kommande underhåll och reparationer.

Mer om övertagande av bidrag på Boverket.se

Länkar

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag - riksdagen.se

Mer om rollfördelning på Boverket.se

Mer läsning för dig