Till navigation Till innehåll (s)

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret hjälper kommunstyrelsen att leda, samordna och ha uppsikt över de övriga nämnderna i kommunen, och över kommunens bolag.

Kommunledningskontoret ska se till att nämnder och styrelser genomför de beslut som kommunfullmäktige har fattat. Det kan till exempel handla om att följa upp budget och att utvärdera hur verksamheterna  når de mål som kommunfullmäktige satt upp. Arbetet är i första hand inriktat på att stödja och hjälpa förvaltningarna i deras arbete.

Avdelningar på kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret leds av kommundirektören. Inom kontoret finns fem avdelningar som leds av varsin avdelningschef.

 • Administrativa avdelningen
 • Kommunikationsavdelningen
 • Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
 • Ekonomiavdelningen
 • Personalavdelningen
 • Samhällsbyggnadsavdelningen

På kommunledningskontoret finns också säkerhetsenheten.

Inom administrativa avdelningen finns IT-enheten, digitaliseringsenheten, kanslienheten och kontaktcenterenheten. Inom avdelningen finns också överförmyndarenheten.

Kommunikationsavdelningen arbetar bland annat med kommunens webbplats och annan information om kommunen. 

Inom avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad finns arbetsmarknadsenheten och Kunskapsparken samt näringslivsenheten.

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd verkar för ett gott hälsoskydd och en bra miljö för Sollentunas invånare. Avdelningen utövar tillsyn och kontroll och den följer utvecklingen av Sollentunas miljö genom miljöövervakning.

Ekonomiavdelningen arbetar med att leda, samordna och stödja planering och uppföljning av kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi. Avdelningen ger också stöd till verksamheten i frågor som handlar om  inköp och upphandling, lokalförsörjning, redovisning och kvalitets- och verksamhetsutveckling. Kommunledningskontoret får även stöd av controllers.

Personalavdelningen arbetar med att samordna övergripande personalfrågor samt lönefrågor.

Inom samhällsbyggnadsavdelningen finns bygglovsenheten,samhällsplaneringsenheten, stabsenheten och tekniska enheten.

 Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar med:

 • Plan- och exploateringsfrågor.
 • Infrastruktur.
 • Gatu-, park och naturfrågor.
 • Bygglov.
 • Mät- och kartfrågor.
 • Framtida åtgärder för att förbättra miljön i Sollentuna.

Kommundirektör är Per Törnvall.

Mer läsning för dig