Till navigation Till innehåll (s)
-

Resultat av webbenkät 2023

Under sommaren 2023 genomfördes en webbenkät för att fånga upp synpunkter på utvecklingen av centrala Helenelund.

Till stora delar bekräftades de synpunkter som kommit in via tidigare medborgardialoger 2011, 2014 och 2017.

Några typiska svar på frågan ”Vad är viktigast när centrala Helenelund fortsätter att utvecklas?” är:

 • Bra utbud av service för närområdet. Trevliga restauranger med bra mat
 • Vore trevligt med café”
 • ”Utseendet. Nu är det fult och deprimerande. Måste fräschas upp.”
 • ”Mer grönska, parker, träd och blommor”
 • “Skapa en trygg. Ljus trevlig plats där folk vill stanna”
 • “Viktigt är att se till att det är en trygg, väl upplyst, ren och fin plats.”

Möjligheten att svara på enkäten annonserades via sociala medier. Totalt kom drygt 350 svar och synpunkter in. Bland de som svarade angav majoriteten att det bor här eller i närheten samt att de ofta reser till och från Helenelunds station.  

Underlag för fortsatt utveckling

Svaren från enkäten är, tillsammans med de från tidigare dialoger, en viktig del i den fortsatta planeringen och utvecklingen av centrala Helenelund.

Slutsatser och inriktning

 • Centrala Helenelund behöver fler bostäder och arbetsplatser för att ge underlag för bättre service. Med en variation och bostäder med olika upplåtelseformer kan en attraktivare plats för boende, service och handel skapas.
 • Med skyddande bebyggelse, speciellt utformade skärmar och landskapsplanering kan bullerskydd och minskad partikelspridning uppnås.
 • Hushöjder behöver vara anpassade och varierade i förhållande till respektive plats och sammanhang.
 • Hänsyn behöver även tas till det kringliggande villaområdets karaktär samtidigt som de centrala delarna kan förtätas med ny bebyggelse och utvecklade parkstråk. Ett urbant stråk med ny attraktiv bebyggelse utvecklas.
 • All planering behöver samordnas med tvärbana och busstrafik.

Utvecklingen i centrala Helenelund

Mer läsning för dig