Till navigation Till innehåll (s)

Årsredovisning 2022

Kommunens årsredovisning för 2022 visar att kommunen fortsatt har en mycket ansvarsfull hantering av skattemedlen och en stark ekonomi. Kommunen fortsätter arbetet mot de övergripande målen; trygghet och välfärd genom livet, hållbar och konkurrenskraftig tillväxt samt attraktiv och effektiv organisation.

Resultatet för 2022 blev 291 miljoner kronor, exklusive reavinster. Det totala resultatet är 345 mkr.

Rysslands invasion av Ukraina

Verksamheten har återstartats efter pandemin, men nya utmaningar har tillkommit i och med Rysslands invasion av Ukraina och ett försämrat ekonomiskt läge i landet. Den civila beredskapen har skärpts och under året inleddes en utvecklingsresa för att säkerställa att kommunens verksamheter kan upprätthållas vid en allvarlig kris. I årsredovisningen kan du läsa mer om hur kommunen påverkats i de olika verksamheterna.

Investeringar

Under året gjordes investeringar på 343 miljoner kronor. Utfallet består i huvudsak av reinvesteringar i kommunens lokaler och anläggningar, Turebergshusets inventarier, reinvesteringar i allmän platsmark och infrastrukturinvesteringar i samband med exploatering.

Totalt har kommunkoncernen, inklusive de kommunala bolagen, investerat ca 1 150 miljoner kronor i Turebergshuset, nyproduktion av bostäder, reinvesteringar i verksamhetslokaler samt infrastruktur. Sollentunas kommunhus, Turebergshuset, var klart för inflyttning i januari 2023 och kostnaderna för renoveringen understeg budgeten. Flera projekt i Väsjön har försenats och några bostadsprojekt har flyttats fram.

Invånare och bostäder

Folkmängden ökade och vid årsskiftet var vi 76 237 invånare, vilket är en ökning med 1 129 personer.  Åldersmässigt är de flesta som flyttar till kommunen mellan 20-39 år. Under året färdigställdes 856 nya bostäder i kommunen.

Ekonomi

Kommunen fortsätter att visa ett positivt ekonomiskt resultat. Vi har en i grunden god ekonomi och en positiv utveckling inom våra verksamheter. Kommunens resultat 2022 är 345 i vinst, att jämföra med 535 miljoner kronor i vinst 2021.

Resultatet för kommunkoncernen, inklusive de kommunala bolagen, är en vinst på 451 miljoner kronor att jämföra med 1 226 miljoner kronor i vinst 2021. En stor reavinst från en försäljning av ett fastighetsbolag bidrog till det höga resultatet för 2021.

Kommunen har en stabil balansräkning med en soliditet på 54 procent. Soliditetsmålet på 60 % uppfylls inte för 2022 på grund av att kommunens balansomslutning ökat med drygt 2,3 miljarder kronor till följd av redovisning av finansiell leasing. Enligt tidigare års beräkningsmetod skulle årets soliditet vara 69 %.

Näringsliv

Trenden håller i sig med att allt fler väljer att bli företagare här, förra året registrerades 593 nya företag.

Uppföljning

Årsredovisningen följer upp kommunens övergripande mål och nämndernas arbete under året. Den ger en kommunövergripande kvalitetsredovisning. Årsredovisningen innehåller också en detaljerad uppföljning av kommunens ekonomi. Här finns resultat- och balansräkning, drift- och investeringsredovisning och finansiell analys.

Årsredovisningen för 2022 beslutades av kommunfullmäktige den 15 juni 2023. 

Så används dina skattepengar

En stor del av kommunens budget består av den skatt du som invånare betalar. Visste du att drygt 77 kronor av varje inbetald 100-lapp går till skola, vård och omsorg? Här kan du se hur varje inbetald 100-lapp användes under år 2022.

  • Skolor och utbildning: 52,96 kr
  • Vård och omsorg: 24,13 kr
  • Socialt stöd: 7,61 kr
  • Kultur och fritid: 4,29 kr
  • Samhällsbyggnad, klimat, miljö, natur och teknik: 4,39 kr
  • Kommunstyrelsen, revision, näringsliv och arbetsmarknad: 6,63 kr

Mer läsning för dig