Till navigation Till innehåll (s)

Framkomligheten på Granvägen och Parkvägen påverkas

Startdatum: 2023-10-02
Slutdatum: 2024-05-31

I samband med anläggandet av en ny dagvattenledning på Granvägen och Parkvägen kommer framkomligheten för fordon att påverkas.

Under arbetet på Granvägen kommer delar av vägen, närmast Parkvägen, vara avstängd för fordonstrafik. Fordon uppmanas välja en annan väg och vara uppmärksam på skyltning som finns på platsen.

Vid arbetet längs med Parkvägen kommer det vara öppet för fordonstrafik, men framkomligheten kommer att vara begränsad. Parkeringsplatserna kommer i mån av plats vara tillgängliga, men antalet kan komma att variera under arbetets gång.

Arbetet ska inte påverka gående eller cyklister i någon högre utsträckning.