Till navigation Till innehåll (s)
Kronåsen verksamhetsområde Sollentuna
Bygga, bo & miljö

Sollentuna utvecklar verksamhetsområde intill E4

Sollentuna kommun satsar på att utveckla verksamhetsområdet Kronåsen. Trafik- och skyltläget intill E4 ger möjligheter att utveckla ett regionalt nav för fordonshandel. En möjlighet som förstärks genom att Förbifart Stockholm öppnar alldeles intill år 2030.

2023 gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadsavdelningen uppdraget att se över hur den kommunala marken i verksamhetsområdet Kronåsen kan utnyttjas i framtiden. Uppdraget blev att återkomma med en etablerings- och utvecklingsstrategi för området som är strategiskt beläget väster om E4:an och precis söder om den kommande Förbifart Stockholm.

- Med tanke på Kronåsens unika läge har området goda möjligheter att utvecklas till ett regionalt nav för fordonshandel. Det finns redan ett antal företag inom branschen på plats och med den nya strategin skapar vi möjligheterna för fler att etablera sig på platsen, säger Britt-Inger Kajnäs (M), ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.

Redan idag är Kronåsen utpekat som ett verksamhetsområde i kommunens översiktsplan. Den gällande detaljplanen pekar ut användningsområdena kontor, lättare tillverkning, utbildning och service. 

Nu har kommunstyrelsen beslutat att gå vidare med utvecklingen av Kronåsen som verksamhetsområde.

Regionalt nav för fordonshandel

Redan idag finns intresse för etableringar. För att visa en tydlig inriktning har kommunen nu beslutat att aktivt marknadsföra Kronåsen som en plats för att etablera fordonshandel och fordonsrelaterad verksamhet.

Utvecklingen kan ske stegvis och delas upp i flera markanvisningar som antingen kan anpassas till gällande plan alternativt föranleda detaljplaneändring.

Försäljning av mark i Sollentuna

Till nyhetsarkivet